ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր դրույթներ

Սույն պայմանները կարգավորում են Պատվիրատուի և Կատարողի միջև կնքվող պայմանագրով ծառայությունների մատուցման կանոնները: Կատարողը պայմանագրի շրջանակներում պարտավորվում է հնարավորություն ընձեռել Պատվիրատուին ստեղծել իր մասին տեղեկատվական էջ Կատարողին պատկանող Doctorsnet.am կայքում և մատուցել «Ծառայությունների մատուցման սակագների» համապատասխան փաթեթում նախատեսված ծառայությունները, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել մատուցված ծառայությունների դիմաց: Պատվիրատուն, մուտք գործելով Doctorsnet.am կայք, լրացնում է իր անձնական, մասնագիտական, որակավորման տվյալները՝ կայքում զետեղված դաշտերը լրացնելով, ընտրում է ծառայությունների փաթեթը և վճարման եղանակը: Լրացված տեղեկատվությունը Պատվիրատուի հետ լրացուցիչ ստուգելուց և վճարումը ստանալուց հետո Կատարողը նշված տեղեկատվությանը տրամադրում է հասանելիություն կայքի այցելուների համար:

 • Պատվիրատուն պարտավոր է
  • Doctorsnet.am կայքում տեղադրել ստույգ և հավաստի տեղեկատվություն,

  • սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում իր կողմից լրացված տվյալներում որևէ փոփոխություն տեղի ունենալու դեպքում կայքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ,

  • Կատարողին ժամանակին տրամադրել ամբողջական և հավաստի տեղեկատվություն՝ Կատարողի կողմից ծառայությունների մատուցումը պատշաճ կազմակերպելու համար,

  • Կատարողին նախապես տեղեկացնել ըստ սակագնային փաթեթի՝ մյուս ծառայությունների մատուցման՝ իր համար նախընտրելի ժամկետների մասին,

  • Իր կողմից ընտրված փաթեթին համապատասխան վճարել Կատարողի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց:

 • Կատարողը պարտավոր է
  • Պայմանագրի կնքումից և վճարումը ստանալուց հետո Պատվիրատուի լրացրած տվյալների հավաստիությունը ստուգելուց հետո 1-օրյա ժամկետում ապահովել Պատվիրատուի էջի մուտքի հասանելիություն Doctorsnet.am կայքի այցելուների համար,

  • Ըստ ընտրված սակագնային փաթեթի մատուցել մյուս ծառայությունները՝ դրանց մատուցման ժամկետները, ինչպես նաև հրապարակվող նյութի բովանդակությունը նախապես համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:

 • Ծառայությունների արժեքը և վճարման կարգը
  • Նախատեսված ծառայությունների մատուցման դիմաց Պատվիրատուն Կատարողին վճարում է ծառայությունների արժեքն ըստ իր կողմից ընտրված փաթեթի՝ փաթեթով նախատեսված ծառայությունների վճարի չափով:

  • Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ Կատարողի բանկային հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով, հաշվեհամար՝ 220459671495000 (ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK):

  • Փաթեթներ բժիշկների և բուժհաստատությունների համար
 • Կողմերի պատասխանատվությունը պայմանագրի խախտման համար
  • Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողն ազատվում է պատասխանատվությունից, եթե ծառայությունների ոչ պատշաճ մատուցումը կամ չկատարումը հետևանք է Պատվիրատուի կողմից իր պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման: Կողմերը սույն պայմանագրի կնքումից հետո համաձայնեցնում են սակագնային փաթեթում ներառված մյուս ծառայությունների, մասնավորապես, Պատվիրատուի մասին տեղեկատվական նյութի բովանդակության մատուցման ժամկետները: Սահմանված ժամկետներում Պատվիրատուի կողմից համապատասխան նյութը չտրամադրելը, նյութի բովանդակության վերաբերյալ իր դիրքորոշումը չհայտնելը ազատում է Կատարողին այդ մասով իր պարտականությունների կատարումից, որի մասով վերջինս կստանա ծանուցում սույն պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցեով:

  • Յուրաքանչյուր տարվա ծառայությունների վճարի վճարումից հետո ծառայություն ստացողի կողմից պայմանագիրը կնքումից հետո մեկամսյա ժամկետում դադարեցնելու ծանուցում ուղարկելու դեպքում ծառայություն ստացողի կողմից վճարված գումարը հետ է վերադարձվում այն հաշվեհամարին, որից կատարվել է վճարումը: Գումարը հետ է վերադարձվում պայմանագրի լուծումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, սակայն գումարի փաստացի մուտքագրման ժամկետները կախված են բանկային գործառնությունների ժամկետներից և դրանց համար Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում: Պայմանագրի կնքումից հետո մեկամսյա ժամկետը լրանալուց հետո պայմանագրի լուծման դեպքում վճարված գումարը հետ չի վերադարձվում վճարողին:

 • Պայմանագրի ժամկետը և դադարումը
  • Պայմանագիրը համարվում է կնքված մեկ տարի ժամկետով: Յուրաքանչյուր անգամ պայմանագրի կնքումից հետո մեկ տարին լրանալուց 5 օր առաջ տարեկան վճարումը կատարելու դեպքում պայմանագրի գործողության ժամկետը համարվում է երկարաձգված ես մեկ տարով:

  • Պայմանագիրը կարող է լուծվել ցանկացած ժամանակ՝ Կողմերի համաձայնությամբ կամ Կողմերից յուրաքանչյուրի նախաձեռնությամբ: Պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծող կողմը պարտավոր է պայմանագիրը լուծելուց 5 օր առաջ ծանուցել պայմանագրի մյուս կողմին:

  • Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման դեպքում Կատարողին նախապես վճարված գումարը չի վերադարձվում:

 • Այլ դրույթներ
  • Պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով գրավոր փաստաթուղթ կազմելու միջոցով, հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից:

  • Պայմանագիրը համարվում է կնքված պայմանագրի կողմերի կողմից ստորագրման պահից: Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարվում են կողմերի համաձայնությամբ՝ երկկողմ գրավոր փաստաթուղթ կազմելու միջոցով:

  • Ի լրումն պայմանագրի՝ կողմերը կարող են կնքել հավելյալ ծառայությունների մատուցման մասին լրացուցիչ պայմանագրեր:

  • Սույն պայմանագրից բխող վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Բանակցությունների միջոցով չլուծված վեճերը ենթակա են քննության Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում:

  • Պայմանագրից բխող իրավահարաբերություններում Կողմերի պատշաճ ծանուցում է համարվում էլեկտրոնային հասցեներով ուղարկված ծանուցումը: Կողմերի հասցեների, հեռախոսահամարների, էլեկտրոնային հասցեների փոփոխման դեպքում այդ մասին կողմը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել մյուս կողմին, հակառակ դեպքում ինքն է կրում բացասական հետևանքները և վերջինիս ուղղված նամակագրությունը կհամարվի հանձնված՝ անկախ այդ նամակագրության փաստացի ստանալու հանգամանքից:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ